На 18.04.2006, во рамкит?на 129-та седниц?на Собранието на Републик?Македонија, бе?усвоен?“Националнат?програма за развој на образованиет?2005-2015??следните придружн?програмски документ?

  • Програма за развој на предучилишното образовани?
  • Програма за развој на основнот?образовани?
  • Програма за развој на средното ?на постсредното образовани?
  • Програма за развој на високото образовани?
  • Програма за развој на ИК?во образованиет?
  • Програма за професионале?развој на училишниот када?
  • Програма за развој на институционалнат?поддршка на реформит?во образованиет?
  • Програма за обезбедување ?контрола на квалитетот во образованиет?
  • Европско јазичн?портфоли?

 

Вр?Националната програма ?придружнит?програмски документ?за развој на образованиет?во Републик?Македонија, работе?седумдесетин?независн?експерти ?претставници од Министерството за образовани??наук?

Финалнат?верзиј?на документит?беше обликувана во рамкит?на повеќемесечн?јавн?расправа во којашт?зедо?учеств?релевантни субјекти од област?на образованиет? како ?сите заинтересирани македонски граѓан?

Проектот за креирање Национална програма за развој на образованиет?во Републик?Македонија, беше финансиски поддржан од Фондацијат?Институт отворено општеств?- Македонија. (www.soros.org.mk)

 

 

 


 

:: ДОКУМЕНТ?::

 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТ?2005 - 2015 СО ПРИДРУЖН?ПРОГРАМСКИ ДОКУМЕНТ?/strong> (.pdf 4 MB)

 

 

 

ВАЖН? Документит?се во Acrobat Reader формат. За инсталирањ?на Acrobat Reader притиснете тука 

 

 

 

home