ЛОГО:

 

 

Работна група за Програма за развој на СРЕДНОТО И ПОСТ-СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ја сочинуваат:

 

м-р ЛАСТЕ СПАСОВСКИ (координатор)

e-mail: spalaste@yahoo.com
образование: магистер по кадровски менаџмент
вработен во:
Биро за развој на образование
извршува функција: раководител на Секторот за средно образование

 

АГИМ ФАЗЛИУ - член

email: afazliu@mofk.gov.mk
образование: дипл. социолог - Филозофски факултет
вработен во:
Министерство за образование и наука

извршува функција: Раководител на сектор за средно образование

 

ТРАЈЧЕ ЃОРЃИЈЕВСКИ  - член
e-mail: pimasu@mt.net.mk
образование: Природно-математички факултет група-математика
вработен во: Биро за развој на образованието
извршува функција: Советник по математика


ЉАТИФ ИСМАИЛИ  - член
e-mail: /

образование: ВСС

вработен во: ДСЕУ “8 Септември” - Тетово

извршува функција: директор

 

д-р ЦВЕТКО СМИЛЕВСКИ - член

e-mail: cvetko@detra.edu.mk
образование: доктор по  педагогија
вработен во: Педагошки факултет - Битола
извршува функција: координатор на Болоња процес

 

ЦАНЕ КОТЕВСКИ - член

e-mail: csubak2000@yahoo.com
образование: ВСС
вработен во: Амбасада на САД
извршува функција: систем инженер

 

ЛИДИЈА КОНДИНСКА - член

e-mail: kondinski@mt.net.mk
образование: дипл. Математичар
вработен во: Биро за развој на образованието п.е. Битола
извршува функција: советник по математика

 

д-р ЕЛЕНА АЧКОВСКА-ЛЕШКОВСКА - член

e-mail: eleskovska@yahoo.com
образование: доктор по психолошки науки
вработен во: Филозофски факултет - Институт за психологија
извршува функција: доцент

 

м-р НИКОЛА САВЕВ - член

e-mail: gvikentiev@freemail.org.mk
образование: Филозофски факултет - Магистер на правни науки
вработен во: ДЕМАУ “Ѓошо Викентиев” - Кочани
извршува функција: директор на училиште

 

 

 

:: НОВО :: НОВО :: НОВО ::

 

 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2005 - 2015

(.pdf 380kb)

повеќе

 

 

Министерството за образование и наука на РМ, издаде нова Регулатива за полагање Државна матура.

повеќе